Sołectwo Dankowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 
Fotorelacja
70 lat KGW w Dankowicach - 14.10.2017
 
 
 
 
 
 
ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DANKOWICACH
Na tworzenie korzystnych dla rozwoju dziecka pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny wpływa tworzenie partnerskich relacji międzyludzkich, świadomość ich znaczenia dla każdej strony, wzajemne poznawanie oczekiwań, poziom zaangażowania
i odpowiedzialności. Wpływ rodziny i przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka będzie tym korzystniejszy, im bliższe kontakty nawiążą między sobą rodzice i dzieci. Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka , stąd konieczność ujednolicenia oddziaływać wychowawczych przedszkola i domu .

 
 
Fotorelacja ze spotkania zespołów regionalnych - Dankowice 25.02.2017 r.
 
 
 
 
 
Fotorelacja z otwarcia nowej części Przedszkola w Dankowicach
 
 
 
 
„NOWE MIEJSCA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W PRZEDSZKOLU W DANKOWICACH"
Od początku 2017 roku w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne powstałe w ramach inwestycji - Rozbudowa przedszkola, zrealizowanej przez Gminę Wilamowice. Dotychczasowe coroczne problemy braku odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolu zostały rozwiązane .W chwili obecnej z nowych miejsc przedszkolnych korzysta 30 dzieci . Docelowo 40 miejsc w nowopowstałych oddziałach powinno zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Dankowic jak i Starej Wsi, gdyż Przedszkole w Dankowicach wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi.

 
PROTOKÓŁ z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dankowice.
W dniu 18 września 2016 roku odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dankowice, zwołane przez Sołtysa Wsi Dankowice.
W zebraniu uczestniczyło 43 mieszkańców Sołectwa (lista obecności stanowiąca Załącznik Nr 1 została dołączona do protokołu).
O zwołaniu Zebrania Wiejskiego na dzień 18.09. br. mieszkańcy Sołectwa Dankowice zostali powiadomieni przez Sołtysa w formie zawiadomień umieszczonych w miejscach publicznych zwyczajowo przyjętych dla tego rodzaju spraw, na stronie internetowej Sołectwa oraz zostało odczytane na prośbę Sołtysa w kościele parafialnym, w terminie określonym w § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Dankowice.
 
 
Czas na przedszkolaków w Dankowicach
W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach z dniem 01.08.2016 r. rozpoczęła się realizacja projektu) „Czas na przedszkolaków w Dankowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny ) Głównym celem jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach. Realizacja projektu będzie skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod organ prowadzący- Gminę Wilamowice z 451 miejsc do 483 w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.


 
 
 
Fotogaleria z uroczystości dożynkowych - Dankowice 2016
(fot. Martyna Prochowska)
 
 
 
 
 
Protokół z zebrania wiejskiego wsi Dankowice w dniu 03.07.2016
Obecni: Burmistrz Gminy Wilamowice Pan Marian Trela, Pan Senator RP Andrzej Kamiński, Przewodniczący Rady Gminy Wilamowice Pan Stanisław Nycz, Sołtys Wsi Dankowice Pan Tadeusz Grzywa, Radny Gminny Wsi Dankowice Pan Andrzej Sadlok oraz członkowie Rady Sołeckiej : Panowie: R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik oraz mieszkańcy Dankowic wg listy obecności.
Zebranie zaplanowane w I terminie na godzinę 9:00 ze względu na niewystarczającą frekwencje (tj. 80 osób) odbyło się w drugim terminie, czyli o godzinie 9:15.


 
Protokół zebrania Rady w dniu 01.07.2016
Obecni: Pan sołtys T. Grzywa, członkowie Rady (4/8): R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik, radni gminni: A. Sadlok
Rada zwołana przed zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
Poruszone sprawy:
1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
2. Zwrócenie się z oficjalnym pismem do Urzędu Gminy .....

 
Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Dankowic z dnia 30.05.2016r.
Obecni: sołtys p. T. Grzywa, radny gminny p. A. Sadlok, członkowie Rady Sołeckiej w liczbie 8/9 (z powodu rezygnacji z Rady pana Tadeusza Kozieła)

Dnia 30 maja 2016 odbyło się zebrania Rady Sołeckiej naszej miejscowości na które to zebranie był zaproszony pan burmistrz Marian Trela, który niestety z powodu choroby nie mógł się pojawić.
Na zebraniu pomimo nieobecności pana burmistrza omówiono kilka kwestii. 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego